Veri Koruma

Veri Öznesi Basvuru Formu

Veri Öznesi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 11 kapsamında veri öznelerine tanınan haklar belirlenmiştir. Kanun Madde 13/1 uyarınca, Kanun Madde 11’de belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, Kanun Madde 11’de anılan haklarınızı işbu formu doldurarak aşağıdaki kanallardan talebe esas bilgi ve belgeler ile birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletmeniz gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU ADRESİ

AÇIKLAMA

Şahsen

Maslak Mah. Büyükdere Cad. USO Center NTV Apt. No:245/27 Sarıyer

Başvuru adresine bizzat gelerek, kimliğini tevsik edici belgeler ile başvuru yapabilirsiniz.

Noter Vasıtasıyla


Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almasını rica ederiz. 

İadeli Taahhütlü Mektup İle


Kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte gönderilmesini ve tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almasınızı rica ederiz. 

Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmzayla e-posta Yolu İle

support@desk360.com

Başvuru sahibi tarafından, Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması ve e-posta’nın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

Sistemimizde Bulunan e-posta Adresi ile

support@desk360.com

Başvuru sahibi tarafından sistemimize daha önce kayıtlı e-posta adresi üzerinden başvuru yapılması ve e-postanın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

desk360@hs04.kep.tr

Başvurunun konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.


Bu form yalnızca talebinizin anlaşılır olması bakımından hazırlanmıştır. Yukarıdaki şartları taşımak kaydı ile yapılan diğer başvurular da dikkate alınır. Buna mukabil, yukarıda belirlenen vasıtalar haricinde yapılan başvurular yahut kimliği teyit eden belgelerin yetersiz olduğu başvurular, bu eksikler giderilene dek veri güvenliğini sağlamak adına işleme alınmaz. Bu kapsamda Şirket’in kimlik tespiti yapabilmek adına her türlü teyit edici bilgi ve belge talep etme hakkı yahut talebin açık olmadığı hallerde açıklama talep etme hakları saklıdır. 

Talebinizi, niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir. Talepleriniz, Kanun Madde 13/3 uyarınca yazılı olarak aşağıda iletilen adresinize veya elektronik ortamda aşağıda iletilen elektronik posta adresinize veya güvenlik elektronik posta adresinize gönderim yapılarak cevaplandırılacaktır. Bu nedenle aşağıda verilen kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel verileri paylaşmak konusunda yetkili olduğunuzdan emin olunuz. 

  • Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri


Lütfen talebinizin sonuçlandırılabilmesi için iletişim bilgilerinizi giriniz.

Veri Öznesi Ad - Soyad

: 

Veri Öznesi T.C. Kimlik No/Pasaport No

: 

Veri Öznesi Adresi/KEP Adresi

: 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Veya İş Yeri Adresi

: 

Varsa Veri Öznesi Bildirime Esas E-posta, Telefon No veya Faks No (İhtiyari)

:

Şirket ile İlişkiniz 

: Müşteri

   İş Ortağı

   Ziyaretçi

   Diğer (Lütfen belirtiniz.)

Talebin Konusu Desk360 Ürünümüz  • Başvuru Sahibi Talep Detayı


Lütfen Kanun Madde 11 kapsamındaki talebinizi belirtiniz.

#

Talep Konusu

Seçiminiz

Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Şirketinizin kişisel verilerimi işliyorsa buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Şirketiniz tarafından yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum, bunların düzeltilmesini talep ediyorum.

Lütfen düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirtiniz:……………………...

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini istiyorum. 

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

a) Düzeltilmesini istiyorum.

b) Silinmesini istiyorum.

c) Anonim hale getirilmesini istiyorum.

a)

Lütfen düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirtiniz:……………………...

b)

c) 

Yalnızca bir kutu seçilebilir.

Şirketiniz tarafından işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum ve bu sonuca itiraz ediyorum.

Lütfen analiz sonucu ortaya çıkan hususu belirtiniz:……………………...

Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım, zararın giderilmesini talep ediyorum.

Lütfen kanuna aykırı olan hususu belirtiniz:……………………...

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder ve işbu Veri Öznesi Başvuru Formu’nda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun Madde 13 uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. 

Başvuranın Adı Soyadı: 

Başvuru Tarihi    :

İmza:


Deneyiminizi iyileştirmek için yasalara uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Çerez Politikası
Kullandığımız çerezler ve Politikamız.